Algemeen

Limos vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Limos vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers

Als koepelorganisatie voor een aantal duikverenigingen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van een aantal van je persoonsgegevens. Bij deze verwerking zijn verschillende spelers betrokken, met elk hun eigen rol.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is Limos vzw. U kan ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina. De verwerkingshandelingen van je persoonsgegevens door Limos vzw worden in beginsel uitgevoerd door onze bestuursleden die als verwerker optreden:

 • Stefan CUYVERS

  Stefan CUYVERS (2*I)
  Voorzitter

 • Leentje LONCKE

  Leentje LONCKE (2*I)
  Ondervoorzitter

 • Bart VAN PASSEL

  Bart VAN PASSEL (3*I)
  Secretaris

 • Ilse TIMMERS

  Ilse TIMMERS (3*D)
  Penningmeester

 • Hendrik DE SOETE

  Hendrik DE SOETE (2*I)
  Duikverantwoordelijke

 • Carl ANTONISSEN

  Carl ANTONISSEN (1*I)
  Bestuurslid

 • Sylwia MIKOLAJCZYK

  Sylwia MIKOLAJCZYK (2*I)
  Bestuurslid

Bovendien treedt Limos vzw, voor een deel van de verwerkte persoonsgegevens, op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 26 AVG met:

Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport (afgekort NELOS) VZW
Brusselsesteenweg 313-315
B-2800 Mechelen

Limos vzw en NELOS bepalen daarvoor samen de doeleinden en de middelen van verwerking en hebben daarvoor een overeenkomst afgesloten.

Deze overeenkomst is raadpleegbaar op de maatschappelijke zetel van Nelos VZW en bij de GDPR-verantwoordelijke van Limos vzw. Een overzicht van de verwerkte gegevens is raadpleegbaar verder in deze verklaring.

Waarom en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?

Naargelang het type van je lidmaatschap (lid van een Limos club, lid van een Nelos club, instructeur, ...) worden je persoonsgegevens door Limos vzw verwerkt ten behoeve van één of meerdere van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Je gegevens te kunnen beheren en te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Limos vzw (uitvoering overeenkomst)
 • Je aan het duikonderricht georganiseerd door de duikfederatie NELOS te kunnen laten deelnemen (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring vanwege de overheid (gerechtvaardigd belang)

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor bovenstaande doelstellingen:

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, GSM-nummer, e-mail, …
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, …
 • Verklaring van medische geschiktheid
 • Behaalde sporttechnische (en andere relevante) kwalificaties (duikbrevetten, redder, DHV, …)
 • Beeldmateriaal

Wie verwerkt de gegevens?

Een algemeen overzicht van welke gegevens, door wie en op welke wijze verwerkt worden kunnen hieronder teruggevonden worden.

Volgende gegevens worden verwerkt binnen de organisatie:

Welke gegevens?Wie verwerkt deze?Op welke manier?
IdentificatiegegevensHet bestuur: de (onder)voorzitter, de penningmeester en de secretarisDe informatie ingevuld door het lid op het inschrijvingsformulier wordt opgenomen in een databank op een afgesloten pagina van de website, enkel beschikbaar voor het bestuur en de op deze website geregistreerde Nelos leden.
Persoonlijke kenmerkenHet bestuur: de (onder)voorzitter, de penningmeester en de secretarisDe informatie ingevuld door het lid op het inschrijvingsformulier wordt opgenomen in een databank op een afgesloten pagina van de website enkel beschikbaar voor het bestuur en de op deze website geregistreerde Nelos leden.
Verklaring medische geschiktheidHet bestuur: de (onder)voorzitter, de penningmeester en de secretarisUit de databanken van Nelos wordt de datum van het verkrijgen van de verklaring van medische geschiktheid opgehaald en opgeslaan in onze eigen bestanden. Deze informatie is enkel raadpleegbaar door onze bestuursleden.
Sporttechnische kwalificatiesHet bestuur: de (onder)voorzitter, de penningmeester en de secretarisGegevens inzake sporttechnische kwalificaties worden automatisch en periodiek opgehaald uit de databanken van Nelos en regelmatig bijgewerkt. Deze informatie is enkel beschikbaar voor het bestuur en de op deze website geregistreerde Nelos leden. 

Volgende gegevens worden overgedragen buiten de vereniging:

Welke gegevens?Wie verwerkt deze?Op welke manier?
Limos vzw deelt geen gegevens van haar leden met derden.

Volgende gegevens worden door Limos vzw gezamenlijk met Nelos verwerkt:

Welke gegevens?Wie verwerkt deze?Op welke manier?
Identificatiegegevens + persoonlijke kenmerken + medisch geschiktheidNELOSDe informatie ingevuld door het lid op het registratieformulier of op de pagina 'mijn profiel' wordt opgenomen in een databank en verder aangevuld met informatie die automatisch en periodiek wordt opgehaald uit de databestanden van NELOS.
De eigenlijke verwerking bij NELOS gebeurt door de NELOS-administratie.
Meer informatie omtrent de wijze waarop NELOS je gegevens verwerkt vind je terug op de NELOS website.
Sporttechnische kwalificatiesNELOSDeze kwalificaties worden door NELOS ingebracht in de bovengenoemde database en zijn gedeeltelijk ter consultatie beschikbaar via de voornoemde afgesloten pagina.
Identificatiegegevens + persoonlijke kenmerken van de instructeurs en assistent-instructeursNELOSOp dezelfde wijze als hierboven. Daarnaast kunnen gegevens van de daarvoor instemmende instructeurs opgenomen worden in de databank van een online-opleidingssysteem, waar sommige gegevens van deze instructeurs, in zover dat nodig is voor de werking ervan, kunnen geconsulteerd worden door de deelnemers aan dat opleidingssysteem.
Opgenomen gegevens in de Nelos databank:
 • Naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer
 • Woonplaats: straat en nummer, postnummer, gemeente, land
 • E-mail, GSM, telefoon, fax
 • Lidnr (NELOS-ID), BEFOSnr, VOTAS-ID2
 • Bankrekening
 • NELOS-sporttechnische kwalificaties
 • Relevante niet-NELOS sporttechnische kwalificaties
 • Registratie van verklaringen medische geschiktheid
 • Historiek inschrijvingen in NELOS-clubs
 • Functies binnen NELOS-clubs of in de NELOS-organisatie
 • Afgeleverde certificaten
 • Historiek van onkostenvergoedingen

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • gepersonaliseerd materiaal (jassen, etc.);
 • organisatie van uitstappen, reizen, stages, ...;
 • voorzien van catering tijdens activiteiten;
 • fondsenwerving (subsidies).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan degenen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Limos vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Limos vzw verbindt zich ertoe :

 • de gegevens verwerkt op grond van toestemming niet langer bij te houden dan 2 jaar na einde lidmaatschap, uitgezonderd eerdere wijzigingen in de verstrekte toestemming;
 • de gegevens verwerkt op grond van de uitvoering van de uitvoering van een overeenkomst niet langer bij te houden dan dit gebeurt door NELOS en met een maximum van 2 jaar na einde lidmaatschap, uitgezonderd in het geval waar bij het verlopen van deze termijn, een verderlopende verbintenis wordt uitgevoerd die uit deze overeenkomst is voortgevloeid, of wanneer de inhoud van de overeenkomst anders voorziet;
 • de gegevens die worden bewaard op basis van een wettelijke verplichting, te zullen bewaren gedurende de termijn zoals door de wet bepaald;
 • de gegevens verwerkt op grond van de vitale belangen van de belanghebbende, niet langer bij te houden dan tot op het ogenblik waarop het beschermde belang de verdere bewaring niet langer vereist;
 • ongeacht bovenstaande, zullen gegevens die het voorwerp uitmaken van een lopende gerechtelijke of andere procedure, in elk geval bewaard blijven voor zolang als dergelijke procedure dit vereist en dit tot op het ogenblik van uitputting van elk mogelijk rechtsmiddel of tot wanneer enige beslissing onherroepelijk is geworden.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Organisatorische maatregelen

 • Onze verwerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Toegangsbeperking: de toegang tot je gegevens, wordt beperkt tot de personen opgesomd zoals opgesomd in deze verklaring;
 • Elk lid kan via de website instellen als zijn contactgegevens al dan niet consulteerbaar zijn voor andere leden, de gegevens zijn sowieso niet consulteerbaar voor niet-leden;
 • Geheimhoudingsverplichting: alle personen die namens Limos vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Anonimiteitsprincipe: bij het verzenden van e-mails en communicatie, hanteren we een anonomiteitsprincipe, waarbij de bestemmelingenlijst niet zichtbaar zijn voor de overige ontvangers;
 • Digitalisering: gegevens worden voor zoveel als mogelijk op beveiligde digitale wijze verwerkt, om waar mogelijk te vermijden dat gegevens via digitale, papieren of andere weg op een verkeerde plek terechtkomen of door derden raadpleegbaar zijn;

Technische maatregelen

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Gegevenslekken

Desondanks de voorziene maatregelen voor beveiliging van gegevens, kan het toch gebeuren dat er een inbreuk is met betrekking tot je persoonsgegevens. Met inbreuk wordt bedoeld dat je persoonsgegevens gelekt zijn naar derden toe terwijl het zeker niet de bedoeling was. Mocht blijken dat deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor je rechten, zullen wij je onmiddellijk op de hoogte brengen. Daarbij informeren wij je over:

 • de aard van de inbreuk;
 • de contactpersoon voor verdere informatie;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk en de genomen maatregelen om de inbreuk aan te pakken en de gevolgen waar mogelijk te beperken.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing/verbetering of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren waarbij je duidelijk omschrijft over welke persoonsgegevens het gaat en welk recht je precies wilt uitoefenen.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken dit om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

Limos vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen in de privacywetgeving. De laatste versie is steeds beschikbaar op onze website.

Nieuws

28
jan
Als 2*I en 3*I meewerken aan de regionale KADERVORMING
 Deze interessepeiling is bedoeld voor 2*Instructeurs en 3*Instructeurs die willen meehelpen aan de regionale KADERVORMINGAan de hand van de ingevulde voorkeuren kunnen we vlot de juiste in...
28
jan
LIMOS outfit
 De LIMOS outfit kan je bestellen tot 10 februari. Alle richtlijnen vind je in onderstaand bestel formulier.Bedoeling is om dit zo om de 3 jaar te herhalen. De mogelijkheid tot b...
5
okt
Openingsuren camping receptie Zilvermeer
 Informatie voor het bekomen van het Zilvermeer abonnement duiken.
Meer nieuws...

Contact


 • 3511 Kuringen

  KBO 0450.431.772
  IBAN BE72 4500 5783 7116
  BIC KREDBEBB

 • Als koepelorganisatie vertegenwoordigen wij momenteel niet minder dan 30 aangesloten duikverenigingen.
  Wil je meer weten over één van onze aangesloten duikscholen, neem dan hier een kijkje op klik op onderstaande kaart op één van de icoontjes.

 • Zit je nog met een vraag? Geen enkel probleem, stuur ons gewoon een berichtje en we proberen zo snel mogelijk contact met je op te nemen.